HEDEFLERİ

Vakfımızın Hedefleri:

 1. Yürürlükteki kanun ve nizamnamelere uygun olarak dini, milli olan bütün fikri, ilmi, ictimai, iktisadi ve ahlaki hizmetleri yapmak.

2. Her derecedeki, dini ve milli eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlardaki öğrencilerin öğrenimlerine yardımcı olmak maksadıyla ihtiyaçlarını karşılamak, karşılıklı ve karşılıksız yurtiçi ve yurtdışı tahsil, ihtisas, doktora burs ve krediler vermek.

3. Mevzuat dahilinde özel ilk ve orta dereceli kız ve erkek okulları, olgunlaştırma maharet kursları ile bütün öğretim kurumları için yetiştirme ve hazırlama yurt ve kursları açmak, organize etmek ve yürütmek.

4. Vakfın mevcut mallarını nemalandırmak ve milli gelire katkıda bulunmak gayesi ile ticari işletmeler kurmak ve elde ettiği karı toplum ve insanlık hizmetine sunmak.

5. Gerekli kanuni izinleri almak suretiyle özel anaokulu, ilkokul, ilköğretim olulu, lise, meslek liseleri ve özel yükseköğretim kurum ve kuruluşları, yüksekokul, araştırma enstitüsü, üniversite vb ile her seviyede öğrenciler için özel dershaneler açmak, bunlarla ilgili her çeşit müesseseleri kurmak ve işletmek. Diğer orta ve yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapmak.

6. Yetimleri, kimsesizleri, yaşlıları ve küçükler için barındırma ve rehabilitasyon yurtları ve şefkat yuvaları, huzurevleri ve benzeri hayır ve kültür müesseseleri kurmak ve işletmek.

7. Ölüm, doğum, evlenme, hastalık ve her türlü felakete uğrama hallerinde muhtaç olanlara imkanlar dahilinde yardım etmek.

8. İhtisas için yurtdışına öğrenci göndermek, bunlara karşılıklı veya karşılıksız burs vermek.

9. Her türlü ilmi, tarihi ve dini eser neşretmek, bu nevi neşriyata yardımda bulunmak. Dergi, kitap ve gazete neşretmek.

10. Seminerler, konferanslar, açıkoturmlar, sempozyumlar, paneller, sergiler, yarışmalar, ihtifaller ve anma günleri yapmak. Bu faliyetleri yurtiçi ve yurtdışı organize ederek, bilim adamlarını ve konularında uzman kişileri davet etmek ve bunun için gerekli harcamaları yapmak.

11. Her türlü kreş, gündüz çocuk bakım evleri, aşevleri, çeşmeler, imaretler, cami, sağlık ocağı, ve diğer sağlık kuruluşlarını açmak, işletmek, devralıp-devretmek.

12. Her türlü kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak ve organize etmek.

13. Her türlü tarihi ve kültürel mirası ihya etmek, yetkili makamların izni ile restore etmek.

14. Vakfın faaliyetleri ile ilgili her türlü nemkul ve gayrimenkullerin alım, satım, kiralama, kiraya verme, takas etme vb işlemlerini yapmak.

15. Mesleki eğitim kursları ve yabancı dil eğitim kursları açmak.

16. Yurtiçi ve yurtdışı turizm ve seyahat acentaları kurmak, hac ve umre organizasyonları yapmak.

17. Her türlü ticari ve iktisadi iletmeler ile şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

18. Ulusal ve uluslar arası projelere katılma.